Pojištění odpovědnosti držitele zbraně

Pojištění odpovědnosti držitele zbraně s možností pojištění právní ochrany si může uzavřít osoba, která splňuje podmínky dané zákonem č. 119/2002 Sb.  o zbraních a střelivu a má trvalý pobyt v České Republice. 

Tedy včetně zbraní kategorie D (volně prodejné od 18 let).

Proč se pojistit?

 • krytí při újmě na zdraví nebo usmrcení jiné osoby 20 000 000 Kč
 • krytí při škodě na hmotné věci, poranění nebo usmrcení zvířete 500 000 Kč
 • pojištění právní ochrany pojišťovny D.A.S.
 • jediné pojištění tohoto druhu na trhu
 • vztahuje se i na případy nutné obrany a krajní nouze
About us

HLAVNÍ VÝHODY

Mezi hlavní přednosti našeho pojištění odpovědnosti držitele zbraně patří zejména:

 • jednoduché uzavření pojistné smlouvy ON-LINE
 • prvotřídní pojistné podmínky a kvalita produktu
 • jedinečný produkt svého druhu na trhu
 • dlouholeté zkušenosti pojišťovny D.A.S. a HALALI

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Budete mě zastupovat i v obchodních případech, které se týkají zbraně?
Ano, pojištění právní ochrany se týká i takových úkonů. Typickým případem může být například neuznaná reklamace zbraně apod.

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

CENY POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti a právní ochrany držitele zbraně:

 

 • Pojištění odpovědnosti 380 Kč (rok)
 • Připojištění právní ochrany 300 Kč (rok)
Uzavřít smlouvu ONLINE

LIMITY POJIŠTĚNÍ

Limity pojistného plnění v rámci jednotlivých pojistných událostí jsou tyto:

 • Újma na zdraví nebo usmrcení 20.000.000 Kč
 • Škoda na hmotné věci, poranění nebo usmrcení zvířete 500.000 Kč
 • Finanční škoda (ztráta výdělku, ušlý zisk) 100.000 Kč
 • Právní ochrana (trestné činy, přestupky, odebrání ZP, nároky ze smluv atd.) 500.000 Kč

ROZSAH KRYTÍ Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DRŽITELE ZBRANĚ

Image

CO VÁM POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A PRÁVNÍ OCHRANY PŘINESE?

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DRŽITELE ZBRANĚ

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za újmu způsobenou při vlastnictví, držbě a používání zbraní, pokud se řídí zákonem č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění a má trvalý pobyt na území České Republiky.

Pojištění se vztahuje na případy kdy:

 • Ke vzniku újmy došlo při zážitkové nebo sportovní činnosti vykonávané pojištěným se zbraní nebo přímé souvislosti s ní, která se řídí zákonem č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.  
 • Pojištěný je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zbraní kategorie definované dle zákona, či je fyzickou osobou, které držitel zdrojního průkazu nebo zbrojní licence a svěřil zbraň k výcviku na základě ustanovení §59 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
 • Ke vzniku újmy došlo na místě, na kterém je střelba prováděna v souladu s příslušným oprávněním k provozování střelby (střelnicích), dle provozního řádu a v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., kde je pro střelbu bezpečný prostor a je zajištěn dohledem odpovědné osoby a dále které je viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba možná pouze s vhodnými ochrannými pomůckami

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na území ČR, EU a státech Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY DRŽITELE ZBRANĚ

 • Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.
 • Předmětem pojištění je právní ochrana pojištěného související s legálním držením střelné zbraně.
 • Právní ochrana je poskytována do výše 500 000 Kč u každé pojistné události.
 • Samostatný limit pojistného plnění pro trestně právní záruku je poskytován do výše 500 000 Kč.

Rozsah pojištění (na jaké právní vztahy se pojištění vztahuje):

 • Nároky na náhradu újmy (na zdraví nebo jmění)
 • Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné delikty
 • Odebrání zbrojního průkazu
 • Nároky a spory ze smluv
 • Pojištění se vztahuje i na případy nutné obrany nebo krajní nouze

Image

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.