OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochraně osobních údajů věnujeme maximální pozornost

Zásadám zpracovní osobních údajů věnuje naše pojišťovna maximální péči. Seznamte se prosím s níže uvedeným dokumentem a v případě potřeby nebo jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat.
VICE CHANCELLOR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮVážená paní, vážený pane,

 

HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., IČO 60192402, se sídlem Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 11525 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2224 (dále jen jako „HALALI“ nebo „společnost“) Vás tímto informuje, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost budou tyto Zásady zpracování osobních údajů aktualizovány tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovaly novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Zpracování osobních údajů je pro naši společnost velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností, proto Vám tímto chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace, které se týkají účelů a právních titulů pro zpracování osobních údajů a Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Prosím, seznamte se s obsahem těchto Zásad zpracování osobních údajů. Pokud by Vám po přečtení bylo cokoli nejasné nebo budete-li chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat na naší infolince +420 800 130 649, e-mailové adrese info@halali.cz anebo písemně na korespondenční adrese HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou vypracovány k datu 30. března 2018, naleznete je na webových stránkách www.halali.cz/ochrana-osobnich-udaju anebo na požádání v sídle společnosti. HALALI si vyhrazuje právo je kdykoli změnit nebo upravit, a to bez předchozího upozornění.                                                 

 

Obsah dokumentu:

 1. Přehled použitých pojmů 2
 2. Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů 2
 3. Kategorie osobních údajů 2
 4. Účel zpracování osobních údajů 3
 5. Právní základ pro zpracování osobních údajů 3
 6. Oprávněné zájmy společnosti 5
 7. Zdroje osobních údajů 6
 8. Práva subjektu údajů 6
 9. Přístup k osobním údajům 8

 

 1. Přehled použitých pojmů

Rádi bychom Vás seznámili se základními pojmy, které budeme dále používat:

subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje

osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa apod.

zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje, které mají zvláštní povahu, například údaje o zdravotním stavu nebo genetické údaje

zpracování osobních údajů – jakákoli činnost, kterou správce nebo zpracovatel s osobními údaji provádí, například shromáždění, uložení, použití, výmaz

profilování – jakákoli forma manuálního nebo automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, například potřeba individuálního ohodnocení rizik

správce – subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů

zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

příjemce – osoba, které jsou osobní údaje zpřístupněny

účel – důvod, pro který správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje

klient – účastník smluvního vztahu, jehož osobní údaje HALALI zpracovává

poškozený – fyzická nebo právnická osoba, jejíž osobní údaje HALALI zpracovává v souvislosti s likvidací pojistné události

identifikační údaje – osobní údaje sloužící k identifikaci subjektu osobních údajů, například jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa, typ a číslo osobního dokladu, IP adresa, státní příslušnost, národnost, podpis a u podnikajících fyzických osob též IČO, DIČ a adresa sídla

kontaktní údaje – osobní údaje určené ke kontaktu se subjektem osobních údajů, například telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

 • sociodemografická data – údaje statistického charakteru, například věk, pohlaví, vzdělání

lokalizační údaje – údaje o geografické poloze, například mobilního zařízení v případě nainstalování naší aplikace do Vašeho mobilního zařízení

cookies – datový soubor, který navštěvovaná webová stránka odešle do Vašeho počítače, tento soubor zaznamená informace o návštěvě dané webové stránky

 • pojištění – pojišťovací produkty a služby
 1. Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., IČO 60192402, se sídlem Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 11525 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2224.

Můžete se na nás obrátit na infolince +420 800 130 649, na e-mailové adrese info@halali.cz nebo na korespondenční adrese HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů neboli Data Privacy Officera: e-mailová adresa poverenec@halali.cz, korespondenční adresa HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., Oddělení ochrany osobních údajů, Lešanská 1176, 141 00 Praha 4.

 1. Kategorie osobních údajů

V souladu s principem minimalizace pracujeme pouze s relevantními osobními údaji, které potřebujeme k vypracování nabídky pojištění, uzavření pojistné smlouvy a poskytování našich služeb. Zpracování těchto údajů se může týkat i dalších osob, pokud to vyžadují vlastnosti jednotlivých produktů, např. zaměstnavatele, pojišťovacího zprostředkovatele, nebo je-li to nezbytné pro výkon pojišťovací činnosti, např. poškozených, externích likvidátorů.

Zpracováváme zejména tyto druhy osobních údajů:

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • sociodemografická data
 • informace o využívání produktů – především informace, jaké produkty u nás využíváte nebo jste využívali, přičemž na základě těchto informací Vám můžeme doporučit optimální nabídku pojištění
 • lokalizační údaje – slouží pro doporučení kontaktu na nejbližšího pojišťovacího zprostředkovatele, naši pobočku, asistenční službu nebo náš smluvní servis v případě vzniku poruchy nebo pojistné události
 • údaje o využívání služeb – zahrnující zejména transakční údaje týkající se sjednání a využívání služeb, přidělení identifikátoru klienta, plateb pojistného, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiného kontaktu s Vámi, případně kamerové záznamy
 • údaje o zdravotním stavu – u vybraných produktů zpracováváme údaje o zdravotním stavu pro účely uzavření smlouvy, likvidace škodních událostí a z toho plynoucí výplaty pojistného plnění
 • údaje o trestné činnosti v souladu s čl. 10 Nařízení, tj. v souladu s ustanoveními zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, a zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • údaje vztahující se k předmětu pojištění či pojištěnému – například velký technický průkaz pojištěného vozidla
 • údaje o bonitě a důvěryhodnosti – tyto údaje zpracováváme s ohledem na minimalizaci rizika plynoucího z pojišťovací činnosti
 • informace z veřejně dostupných evidencí a rejstříků
 1. Účel zpracování osobních údajů

V souladu se samoregulačními standardy České asociace pojišťoven k aplikaci GDPR Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění níže uvedených účelů:

 • výkon pojišťovací činnosti a činností z ní vyplývající
  • jednání o smluvním vztahu, které se týká kromě samotného uzavření pojistné smlouvy i přípravy modelací a návrhů, ale také zjišťování potřeb a požadavků klienta
 • upisování a ocenění pojistného rizika a stanovení pojistného v odpovídající výši, rozložení pojistného rizika formou sjednání zajištění či soupojištění
 • správa pojištění a ukončení pojistné smlouvy
 • plnění závazků z pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí, poskytování plnění z pojistných smluv a poskytování asistenčních služeb
 • příprava statistik a pojistně matematických studií pro potřebu cenotvorby
 • hodnocení a řízení rizik různými metodami, včetně profilování a scoringu
 • ověření podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného za pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla u České kanceláře pojistitelů
 • plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů a plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti
 • prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání
 • vnitřní administrativní potřeby společnosti
 • nabízení vlastních služeb (marketing)
 • dále dle Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů
 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

V souladu se samoregulačními standardy České asociace pojišťoven k aplikaci GDPR Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě těchto právních základů:

 • zpracování, kde není nutný Váš souhlas

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro vypracování nabídky pojištění, uzavření pojistné smlouvy, její následnou správu a řešení pojistné události. Bez těchto údajů nelze uzavřít pojistnou smlouvu a následně z ní plnit vyplývající práva a povinnosti.

 • zpracování na základě titulu plnění smlouvy

Ke zpracování osobních údajů nezbytnému pro plnění pojistné smlouvy dochází v průběhu celého procesu uzavírání smlouvy a dále po dobu trvání pojištění, tedy zejména v situacích:

 • jednání o uzavření pojistné smlouvy a hodnocení pojistného rizika,
 • uzavření pojistné smlouvy a její správa,
 • šetření pojistných událostí,
 • poskytování plnění z pojistné smlouvy.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že při vypracování nabídky a při správě smlouvy dochází k profilování za účelem optimálního vyhodnocení pojistných rizik a stanovení výše pojistného. Předané informace jsou kritérii pro výpočet pojistného. V některých případech může dojít k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, které je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a společností.

Vaše osobní údaje mohou být v určitých případech předány do třetí země, například pro plnění pojistné události v zahraniční nebo při řešení škodní události s účastí cizího státního příslušníka.

 • zpracování na základě titulu plnění právní povinnosti

Společnost při provozování pojišťovací činnosti musí zpracovávat osobní údaje pro plnění následujících právních povinností:

 • uchovávání dokumentů a záznamů podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění,
 • zpracování osobních údajů v pojišťovnictví, a to na základě právní povinnosti stanovené v § 6 zákona o pojišťovnictví,
 • poskytování součinnosti České národní bance, soudům, orgánům činným v trestním řízení, exekutorům, notářům, insolvenčním správcům a dalším orgánům veřejné moci dle příslušných právních předpisů,
 • plnění povinností vyplývajících z uplatňování mezinárodních sankcí,
 • vedení zákonných evidencí údajů a související předávání České kanceláři pojistitelů,
 • vzájemné informování a sdílení informací mezi pojišťovnami za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
 • shromažďování informací týkajících se osob, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti, a předávání těchto údajů příslušným orgánům finanční správy,
 • naplnění právních povinností vyplývajících z platných a účinných předpisů ČR a EU v oblasti archivnictví a spisové služby.
 • zpracování na základě titulu oprávněného zájmu společnosti

O oprávněný zájem společnosti nebo třetí strany se jedná zejména v následujících situacích:

 • zpracování osobních údajů nesmluvních stran,

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje osob, které nejsou stranou pojistné smlouvy, zejména pojištěných, a to v rámci individuálního i skupinového pojištění, obmyšlených, oprávněných, poškozených a dalších subjektů, jejichž osobní údaje jsou nezbytné k výkonu pojišťovací činnosti.

 • obhajoba právních nároků,
 • předání osobních údajů zpracovatelům,
 • zpracování kamerových záznamů v sídle a na pobočkách společnosti,
 • zpracování elektronické komunikace včetně nahrávek telefonních hovorů,
 • informování klientů o novinkách v oblasti pojistných produktů a služeb, správy pojistné smlouvy.

Uvedením elektronického kontaktu souhlasíte s tím, abyste byli v rámci obchodních sdělení kontaktováni elektronickou formou, a to i v případě dříve sjednaných pojištění.

 • zpracování na základě titulu nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracovává pojišťovna zvláštní kategorie osobních údajů, zejména údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, pro tyto účely:

 • plnění závazků z pojistné smlouvy, šetření pojistné události a poskytování plnění z pojistných smluv,
 • správy a ukončení pojistné smlouvy, s výjimkou změny pojistné smlouvy zahrnující posouzení přijatelnosti do pojištění, kterou pojišťovna provádí na základě souhlasu subjektu údajů,
 • prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání,
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů pojišťovny.

Zpracování osobních údajů na základě titulu plnění smlouvy a právní povinnosti probíhá po dobu trvání smluvního vztahu a 17 let po jeho ukončení, kdy tato doba běží od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo k poslední změně údajů vztahujících se k pojistné smlouvě. V případě neuzavření pojistné smlouvy uchováváme osobní údaje po dobu 1 roku od posledního jednání s potencionálním klientem.

Zpracování osobních údajů, včetně zvláštní kategorie těchto údajů, na základě oprávněného zájmu společnosti, v případě obhajoby právních nároků a uchovávání kamerových záznamů, elektronické komunikace a nahrávek telefonních hovorů, a probíhá po dobu trvání promlčecích lhůt uvedených v příslušných právních předpisech ČR a EU.

V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nám udělujete souhlas s tímto zpracováním po dobu trvání smluvního vztahu, přičemž Vaše osobní údaje můžeme využívat po dobu 2 let po jeho ukončení. Proti tomuto zpracování máte právo kdykoli vznést námitku.

 • zpracování s Vaším souhlasem
 • automatizované rozhodování za účelem vyhodnocení pojistných rizik u vybraných produktů
 • zpracování zvláštní kategorie osobních údajů pojistníka, případně pojištěného, pro vybrané druhy pojistných produktů pro účely:
 • jednání o smluvním vztahu, uzavření pojistné smlouvy, přípravy modelací a návrhů, zjišťování potřeb a požadavků klienta,
 • upisování a ocenění pojistného rizika a stanovení pojistného,
 • rozložení pojistného rizika formou zajištění a soupojištění.
 • zpracování chování subjektů údajů prostřednictvím souboru cookies
 • zpracování telefonických hovorů za účelem zvyšování kvality služeb

     Souhlas poskytujete před zahájením vlastního hovoru. Pokud s nahráváním nesouhlasíte, využijte, prosím, jiný způsob komunikace.

 

Váš souhlas je zcela dobrovolný, avšak nezbytný pro všechna výše popsaná zpracování.

V případě, že nám neposkytnete souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů u vybraných produktů, nemůžeme Vám vypracovat nabídku pojištění, uzavřít pojistnou smlouvu, případně uskutečnit pojistné plnění.

Automatizované zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení rizik je společnost oprávněna provádět po dobu trvání smluvního vztahu.

Využitelnost souborů cookies je maximálně 120 dní.

Nahrávky telefonního hovoru uchováváme po dobu 1 měsíce.

 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat.

Odvolání souhlasu musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště subjektu údajů, abychom Vás mohli identifikovat
 • Telefonní kontakt a e-mailovou adresu
 • Výslovně uveďte, že si nepřejete další zpracování Vašich osobních údajů za účelem nepřímého marketingu
 • Datum, ke kterému si přejete odvolat Váš souhlas, Váš podpis

Odvolání souhlasu můžete provést telefonicky na telefonním čísle +420 800 130 649, e-mailem zaslaným na adresu poverenec@halali.cz, písemně na adrese HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., Oddělení ochrany osobních údajů, Lešanská 1176, 141 00 Praha 4 anebo osobně na naší pobočce, jejichž seznam naleznete na https://www.halali.cz/kontakt. Doporučujeme Vám využít formulář dostupný on-line na našich webových stránkách www.halali.cz/ochrana-osobnich-udaju

Dovolujeme si Vás upozornit, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 1. Oprávněné zájmy společnosti

Oprávněným zájmem společnosti je:

 • zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, tedy nabízení produktů společnosti, jejíž je subjekt údajů klientem. Proti tomuto zpracování osobních údajů máte kdykoli právo vznést námitku. Pokud tuto námitku vznesete, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 • pořizovaní kamerového záznamu v sídle a na pobočkách společnosti za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany prostor, majetku, osob a zájmů společnosti, klientů a třetích stran
 • nahrávání hovorů a elektronické komunikace za účelem zajištění důkazních prostředků k ochraně práv a právem chráněných zájmů, uzavření a plnění smlouvy a z ní plynoucích povinností
 • řešení sporné agendy, například vedení soudních sporů
 • zpracování osobních údajů nesmluvních stran
 • předávání osobních údajů zpracovatelům

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme:

 • subjektům, u kterých nám poskytnutí ukládá právní předpis, například soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance, aj.
 • jiným pojišťovnám za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání v souladu se zákonem o pojišťovnictví
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti
 • zpracovatelům
 • s Vaším souhlasem dceřiné společnosti HALALI partner s.r.o., případně dalším subjektům
 1. Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme:

 • přímo od Vás při vypracování nabídky pojištění, uzavření pojistné smlouvy, v průběhu trvání pojistné smlouvy nebo při hlášení škodní události
 • prostřednictvím našich obchodních partnerů, kterým Vaše údaje sdělíte za účelem vypracování nabídky pojištění a uzavření pojistné smlouvy nebo při aktualizaci údajů a hlášení škodní události
 • od jiných osob, pokud k tomu dáte souhlas, například od zdravotnických zařízení, pokud je to nezbytné pro likvidaci pojistné události, například od poškozených, orgánů veřejné moci, nebo pokud tak stanoví právní předpis, například zákon o pojišťovnictví
 • z veřejně dostupných zdrojů, například z katastru nemovitostí, insolvenčního nebo jiného rejstříku
 1. Práva subjektu údajů

Dle GDPR máte následující práva:

 • právo být informován

Máte právo, aby Vám společnost poskytla zdarma stručné, jasné, srozumitelné a snadno dostupné informace.

 • právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou námi zpracovávány. V případě, že ano, máte právo na následující informace o:

 • účelu zpracování
 • kategoriích dotčených osobních údajů
 • příjemcích osobních údajů
 • době uchovávání osobních údajů
 • právu požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo právu vznést námitku proti zpracování
 • právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • zdroji osobních údajů
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování

První potvrzení těchto informací Vám poskytneme bezplatně, další kopie za přiměřený poplatek. Upozorňujeme Vás, že toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které by mohly ohrozit vyšetřování trestných činů, obchodní tajemství nebo osobní údaje, kterými mohou být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • právo na opravu osobních údajů

Máte právo požadovat opravu Vašich nepřesných osobních údajů anebo doplnění neúplných osobních údajů.

Toto právo se nevztahuje zejména na osobní údaje týkající se prevence a vyšetřování pojistných podvodů nebo aktivity týkající se boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či z jiných zákonných důvodů, pokud je to ve vztahu k takovým údajům výslovně vyloučeno.

 • právo na výmaz

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud například:

 • jsou již nepotřebné pro účely, pro které byly zpracovány
 • odvoláte souhlas s jejich zpracováním a neexistuje pro něj žádný další právní důvod
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro konkrétní účel a tato námitka byla úspěšná

Upozorňujeme Vás, že toto nelze využít, pokud je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního titulu a pro jiný účel.

 • právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména v těchto případech:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli ověřit jejich přesnost
 • zpracování je protiprávní a odmítáte jejich výmaz
 • společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje zpracovávat, ale Vy požadujete jejich zpracování za účelem ochrany Vašich oprávněných zájmů

V případě zrušení omezení zpracování budete předem upozorněni.

 • právo na přenositelnost

Máte právo na předání Vašich údajů jinému správci za kumulativního splnění následujících podmínek:

 • jedná se o osobní údaje, které jste poskytl HALALI, například na formuláři o oznámení pojistné události nebo zaslané lékařské zprávě,
 • výkonem tohoto práva nebudou nepříznivě dotčena práva třetích osob,
 • zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na základě plnění smlouvy a probíhá automatizovaně

Společnost poskytne kopie Vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu, například .CSV, .XML, pokud jí nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Upozorňujeme Vás, že toto právo se nevztahuje na odvozené osobní údaje či osobní údaje uchovávané společností na základě jiných titulů, než je plnění smlouvy a souhlas subjektu údajů.

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů společnosti včetně profilování. I přes vznesení námitky je společnost oprávněna tyto osobní údaje zpracovávat, svědčí-li jí závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo je zpracování určeno k vytvoření, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování. Pokud vznesete námitku, přestaneme pro tento účel Vaše údaje zpracovávat.

 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by toto rozhodnutí mělo pro Vás právní účinky nebo se Vás významně dotýkalo.

Toto právo se neuplatní, pokud je rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a společností
 • založeno na Vašem výslovném souhlasu

V případě aplikace těchto výjimek máte právo na lidský zásah ze strany správce, vyjádření svého názoru či napadení rozhodnutí. Pokud jsou k vydání rozhodnutí využívané zvláštní kategorie osobních údajů, je nutný Váš souhlas s tímto zpracováním.

 

Pro uplatnění Vašich práv můžete využít naše kontaktní centrum na telefonním čísle +420 800 130 649, zašlete nám e-mail na adresu poverec@halali.cz anebo nás kontaktujte písemně na adrese HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., Oddělení ochrany osobních údajů, Lešanská 1176, 141 00 Praha 4. Také nás můžete navštívit osobně na naší pobočce, jejichž seznam naleznete na https://www.halali.cz/kontakt. Doporučujeme Vám využít formulář dostupný on-line na našich webových stránkách www.halali.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

V případě, že nevyužijete námi připravené formuláře, musí Vaše žádost obsahovat:

 • Jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, abychom Vás mohli identifikovat
 • Telefonní kontakt, případně e-mailovou adresu
 • Specifikaci předmětu žádosti
 • Datum a Váš podpis

Společnost poskytne na žádost subjektu údajů informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu nejdéle do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je s ohledem na složitost a počet žádostí možné prodloužit až o další dva měsíce. V případě tohoto prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti včetně uvedení nezbytných příčin tohoto odkladu. Společnost poskytuje požadované informace v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 • právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

S Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na dozorový orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. + 420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

 1. Přístup k osobním údajům

K Vašim osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a smluvní zpracovatelé, se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je soubor pravidel na ochranu osobních údajů včetně povinnosti mlčenlivosti, jedná se například o externí společnosti spravující naše informační systémy nebo pojišťovací zprostředkovatele.

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Jsme tady pro vás

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.